หน้าหลัก

Pratu: Journal of Buddhist and Hindu Art, Architecture and Archaeology of Ancient to Premodern Southeast Asia หรือ ประตู: วารสารศิลปะ สถาปัตยกรรม และโบราณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องในศาสนาพุทธและฮินดู สมัยโบราณจนถึงก่อนสมัยใหม่ เป็นวารสารที่ริเริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มนักศึกษาวิจัยในภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ที่วิทยาลัยบูรพคดีศึกษาและการศึกษาแอฟริกา มหาวิทยาลัยลอนดอน (SOAS, University of London) ร่วมกับอาจารย์ประจำภาควิชา โดยวารสารนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิอัลฟาวูด (Alphawood Foundation) ภายใต้การอุปถัมภ์ของโครงการวิชาการด้านศิลปะแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ Southeast Asian Art Academic Programme (SAAAP) ซึ่งได้นักศึกษาที่เป็นกองบรรณาธิการ ทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะที่ปรึกษา อันประกอบไปด้วยสมาชิกคณะกรรมการวิจัยและตีพิมพ์ของ SAAAP

วารสารประตูเป็นพื้นที่สำหรับนักวิชาการรุ่นใหม่ ในการเผยแพร่งานวิจัยใหม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทัศนาและวัฒนธรรมเชิงวัตถุ (visual and material culture) เนื่องในพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูในสมัยโบราณจนถึงก่อนสมัยใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการดำเนินงานของวารสารเป็นไปตามแนวทางของ SAAAP ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาสภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้น งานประติมากรรม ภาพเขียน ภาพประกอบจารึก สิ่งทอ และวัฒนธรรมเชิงรูปธรรมอื่นๆ รวมถึงหลักฐานลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ และมรดกทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ และวัฒนธรรมเหล่านี้

ประตู ในภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายภาษามีความหมายว่า ทางเข้า โดยที่มาที่สำคัญของชื่อโครงการของวารสารนั้น อยู่ในพัฒนาการทางนิรุกติศาสตร์หรือศาสตร์ว่าด้วยที่มาของคำ คำว่า ‘ประตู’ เกิดจากการนำคำในภาษาเขมรมาประยุกต์ใช้กับระบบคำศัพท์ในภาษาไต ในการนิยามถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของอินเดีย อันเป็นการฉีกกฏวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์อันซับซ้อนในธรรมเนียมทางพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น วารสารประตู จึงเปรียบเสมือนประตูสู่พื้นที่สำหรับการเข้าถึงและการเปลี่ยนผ่าน ที่แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายของเราเพื่อให้การสนับสนุนนักวิชาการรุ่นใหม่ในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ เพื่อเปลี่ยนผ่านจากสถานะนักศึกษาไปสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงนักวิชาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ต้องการเผยแพร่งานให้เข้าถึงผู้อ่านในวงกว้างขึ้นผ่านการตีพิมพ์ผลงานในภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังได้รับประโยชน์จากกระบวนการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้วารสารประตูได้เปิดโอกาสให้แก่นักวิชาการและงานวิจัยใหม่ๆ รวมถึงได้ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันต่างๆ และระหว่างประเทศอีกด้วย

(Thai Home)