លេខបន្ទាប់

Pratu ៖ ទស្សនាវដ្ដីអំពីសិល្បៈព្រះពុទ្ធសាសនានិងព្រហ្មញ្ញសាសនា ស្ថាបត្យកម្មនិងបុរាណវិទ្យារបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីសម័យបុរាណ រហូតដល់មុនសម័យទំនើប បោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទចម្រុះ និងរបាយការណ៍ខ្លីៗដោយយោងលើគោលការណ៍វិលជុំ។

យើងមានគោលបំណងបោះពុម្ពផ្សាយការស្រាវជ្រាវថ្មីៗលើមុខវិជ្ជាដែលពាក់ព័ន្ធនានា ដែលទទួលបានពីទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ យើងសូមស្វាគមន៍នូវការផ្ញើអត្ថបទថ្មីៗ និងការបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកអ្នកគ្រប់ពេលវេលា។

ទំព័រលេខបច្ចុប្បន្ន

(Khmer – Forthcoming Volume)