លេខបច្ចុប្បន្ន

បញ្ជីអត្ថបទខាងក្រោមត្រូវបញ្ចូលក្នុងលេខទស្សនាវដ្តីសម្រាប់ឆ្នាំនេះ។ Pratu បោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទ និងរបាយការណ៍ដោយយោងតាមគោលការណ៍វិលជុំ ហើយយើងនឹងបញ្ចូលអត្ថបទជាច្រើនទៀតទៅក្នុងលេខបច្ចុប្បន្ន នៅពេលដែលពួកគេបានបញ្ចប់ការសរសេរ នៅក្នុងឆ្នាំនេះ។

លេខទី១ (២០២០)

អត្ថបទទី១

Conan Cheong, Kingship and Procreation in a Pyu Viṣṇu Anantaśāyin Stone Relief from Śrīkṣetra [သရေခေတ္တရာရှိ ဗိဿနိုး အနန္တသာရင် ကျောက်စစ်ရုပ်တု၏ မင်းရိုက်ရာ နှင့် စည်ပင်ပြန့်ပွါးခြင်း]

ព័ត៌មានបន្ថែម     ទាញយក PDF

អត្ថបទទី២

Chhum Menghong, Nine Deities Panel in Ancient Cambodia [ផ្ទាំង​ចម្លាក់​ទេព​ប្រាំបួន​អង្គ​ក្នុង​អារ្យធម៌​ខ្មែរ​បុរាណ]

ព័ត៌មានបន្ថែម     ទាញយក PDF

អត្ថបទទី៣

Ambra Calo, Durgā Mahiṣāsuramardinī in Likely Tantric Buddhist Context from the Northern Indian Subcontinent to 11th-Century Bali [Durga Mahiṣāsuramardinī dalam konteks agama Buddha Tantrayana dari Subkontinen India Utara dan Bali pada abad ke-11]

ព័ត៌មានបន្ថែម     ទាញយក PDF

(Khmer – Current Volume)