วารสารฉบับต่อไป

ประตู: วารสารศิลปะ สถาปัตยกรรม และโบราณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องในศาสนาพุทธและฮินดู สมัยโบราณจนถึงก่อนสมัยใหม่ มีความตั้งใจเผยแพร่ทั้งบทความและรายงานภาคสนามสับเปลี่ยนกันไปตามลำดับเมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้น

ทางเรามุ่งมั่นที่จะเผยแพร่งานวิจัยใหม่ๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องจากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทางวารสารยินดีรับบทความและการติดต่อจากผู้สนใจตลอดเวลา

(Thai – Forthcoming Volume)